Mimořádná opatření v souvislosti s pandemií COVID-19 týkající se OSVČ a zaměstnavatelů (2)

rubrika: 3.7 Pel-mel


První pokračování textu ze dne 26.3.2020.

 

Axina

 


Mimořádná opatření v souvislosti s pandemií COVID-19, která se týkají OSVČ a zaměstnavatelů (2)

 

5. DAŇ SILNIČNÍ

 

Plátce daně silniční je povinen hradit zálohy v roce 2020 takto: 15.4.2020, 15.7.2020, 15.10.2020, 15.12.2020.

 

Ve Finančním zpravodaji 6/2020 bylo zveřejněno prominutí úroku z prodlení k zálohám na daň silniční splatným 15.4.2020 a 15.7.2020, pokud budou uhrazeny do 15.10.2020. Dubnovou a červencovou zálohu na daň silniční lze uhradit bez sankcí do 15.10.2020.

 

6. OŠETŘOVNÉ

 

6.1. Ošetřovné pro zaměstnance

 

S účinností od 27.3.2020 vstoupil v platnost zákon č. 133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020.

Nároky podle tohoto zákona vznikají jen v době platnosti mimořádného opatření při epidemii.

Ošetřovné náleží po celou dobu uzavření škol a to rodičům dětí mladších 13 let. (Za normálních okolností náleží ošetřovné pouze rodičům-zaměstnancům po dobu 9 dnů, u osamělých rodičů-zaměstnanců po dobu 16 dnů).

Pečující se můžou při péči o dítě střídat vícekrát bez omezení.

 • Pečující osoba může v rámci jedné domácnosti získat jen jednu DNP. Nezáleží na tom, o kolik dětí se stará.
 • Nárok na ošetřovné mají pouze zaměstnanci, za které zaměstnavatel odvádí sociální pojistné.
 • Osoby pracující na DPČ nebo DPP (byť za ně v některých případech zaměstnavatel sociální pojistné odvádí) nárok na ošetřovné nemají.

 

a) Školské/dětské zařízení (dále jen zařízení) vyplní a podepíše 1. část formulářeŽádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského/dětského zařízení“.

Formulář má 3 části a je dostupný na stránkách ČSSZ. Zařízení dokument předá rodiči (nejlépe mailem). Žádost se vyplňuje pouze na začátku péče, v okamžiku kdy rodič o ošetřovné poprvé žádá. Bude tedy jen jedna pro celé období péče, do znovuotevření školských zařízení.

Zařízení je povinné tento tiskopis rodiči vydat v den, kdy o něj rodič požádá.

 

b) Rodič/žadatel vyplní 2. část formuláře "Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského/dětského zařízení“, kde uvede osobní a rodinné údaje nutné pro posouzení nároku na DNP. Formulář předá zaměstnavateli.

Rodič vždy po skončení kalendářního měsíce (v dubnu za březen atd.) předá zaměstnavateli tiskopis „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“. Tiskopis je k dispozici k tisku a ručnímu vyplnění zde, v podobě interaktivního formuláře zde. Rodič vyplní dny, ve kterých pečoval o dítě (za tyto dny mu náleží ošetřovné).

Výkaz je nutné vyplňovat každý měsíc.

 

c) Zaměstnavatel

(1) buď vyplní ručně 3. část formuláře Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského/dětského zařízení“ nebo vyplní interaktivně formulář “Záznamy zaměstnavatele k výkazu péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“ na ePortálu ČSSZ.

(2) Vyplní formulář „Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění“.

Všeobecné zásady pro vyplňování tiskopisu „Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění“ jsou zde.

(3) Všechny podklady zašle na svou místně příslušnou OSSZ, která tuto dávku nemocenského pojištění vyplácí.

 

6.2. Ošetřovné pro OSVČ

 

„Ošetřovné pro OSVČ“ je formou dotace, kterou operativně připravilo Ministerstvo práce a obchodu (dále MPO). Činí 424 Kč za každý den péče o dítě (nebo hendikepovaného člověka). Mohou ho dostávat OSVČ po dobu, co v souvislosti s pandemií COVID-19 platí karanténa.

Žádost je platná pro jeden kalendářní měsíc. V případě zájmu o dotaci v dalším kalendářním měsíci je nutné opakované podání žádosti.

Poprvé se žádosti podávají na období od 12.3.2020 do 31.3.2020 a přijímají  od 1.4.2020 9:00 do 30.4.2020 23:59.

 

a) Kdo může žádat a jaké podmínky musí žadatel splňovat

O ošetřovné mohou žádat ty OSVČ, které vykonávají samostatnou výdělečnou činnost hlavní (tedy nemají jiný zdroj příjmů, například ze zaměstnání, z důchodu apod.) a současně v aktuální karanténě v souvislosti s pandemií koronaviru pečují o dítě do 13 let nebo se starají o osobu závislou alespoň ve stupni I.

 

b) Komu a jakou formou se žádost zasílá

 • Žadatel vyplní žádost o poskytnutí dotace na webové stránce: https://osetrovne-osvc.plus4u.net/zadost Aplikace mu vygeneruje PDF soubor se žádostí. Povinnou přílohou žádosti je potvrzení o uzavření školského/dětského zařízení či zařízení poskytující sociální služby. Toto potvrzení nemá standardizovanou formu. Postačí e-mail či dopis daného zařízení potvrzující, že došlo k jeho uzavření.
 • Podat žádost na MPO je možné jedním ze 3 způsobů:

(1) Žadatel vytiskne PDF soubor se žádostí, žádost podepíše a včetně příloh zašle klasickou poštou na adresu:

      Ministerstvo průmyslu a obchodu

      Na Františku 32

      110 15 Praha 1

      Obálka musí být označena poznámkou fpmpo20.

(2) Žadatel pošle mail na adresu fpmpo20@mpo.cz.

Do předmětu mailu uvede: fpmpo20

Příloha mailu: vyplněný formulář žádosti (PDF soubor podepsaný elektronickým podpisem žadatele) včetně příloh.

(3) Žadatel pošle vyplněnou žádost včetně příloh do datové schránky s ID: wnswemb

Do předmětu zprávy uvede: fpmpo20

 

c) Kdy a jakou formou budou peníze vyplaceny

MPO vyplatí žádost o ošetřovné za březen 2020 do 26. dubna 2020 na účet, který žadatel uvede v žádosti.

 

7. KOMPENZAČNÍ BONUS (přímá podpora OSVČ)

 

Dle navrženého „Zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2“ stát vyplatí některým OSVČ postiženým šířením koronaviru jednorázově částku/podporu ve výši 25.000 Kč.

Částka je určena živnostníkům a podnikajícím fyzickým osobám za (bonusové) období 12.3.2020 až 30.4.2020 (50 dní x 500 Kč). Žádost je třeba podat nejpozději do 30. června 2020, jinak nárok na bonus zaniká.

OSVČ musí o podporu požádat a splnit několik podmínek předložením podepsaného čestného prohlášení.

Základní informace ke kompenzačnímu bonusu pro OSVČ zde.

 

a) Kdo může žádat

 • OSVČ na hlavní SVČ (živnostník, samostatně hospodařící zemědělec, autor nebo umělec, znalec, tlumočník, lékař, veterinář, poskytovatel zdravotní péče, architekt, daňový poradce apod.), která byla aktivní ke dni 12.3.2020.
 • OSVČ na vedlejší SVČ, která byla aktivní ke dni 12.3.2020 a současně nevykonává zaměstnání (student, rodič na mateřské nebo rodičovské dovolené, starobní důchodce, invalidní důchodce, osoba pečující o zdravotně postiženou osobu).

Nárok na peníze nebudou mít živnostníci, kteří pobírají nemocenskou nebo dávky v nezaměstnanosti.

 

b) Jaké podmínky musí žadatel splňovat

Žadatel předloží čestné prohlášení, že svoji SVČ nemůže zcela nebo z části vykonávat buď v důsledku ohrožení zdraví nebo v důsledku krizových opatření vlády v souvislosti s pandemií COVID-19. Zejména:

 • musel zavřít provozovnu nebo omezit její provoz
 • je v karanténě on nebo jeho zaměstnanec
 • musí pečovat o dítě nebo musí pečovat o dítě jeho zaměstnanec
 • je omezena poptávka po jeho výrobcích nebo poskytovaných službách
 • jsou ukončeny nebo omezeny dodávky pro výkon jeho SVČ
 • jsou ukončeny nebo omezeny služby potřebné pro výkon jeho SVČ

Poznámka: Nedokládají se žádné účetní výkazy a nesleduje se propad tržeb.

 

c) Komu se žádost zasílá

Finančnímu úřadu.

 

d) Jakou formou se žádost podává

Žádost lze podat jedním z následujících způsobů:

 • na podatelně Finančního úřadu
 • vhozením do sběrného boxu umístěného před Finančním úřadem
 • klasickou poštou
 • e-mailem
 • prostřednictvím EPO (elektronického podání pro Finanční správu)

  Stav ke dni 7.4.2020: Formulář na Daňovém portálu dosud není k dispozici. Sledujte průběžně

  https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup_expert.faces

 • prostřednictvím datové schránky

 

e) Kdy a jakou formou budou peníze vyplaceny

Finanční úřad zašle částku na číslo účtu, které OSVČ uvede v žádosti.

 

Bonus se nedaní (nezahrnuje se do daňově uznatelných příjmů) a nepodléhá ani zdravotnímu ani sociálnímu pojistnému.

Zákon garantuje, že bonus nebude použit na případné nedoplatky u správce daně a že nepodléhá výkonu rozhodnutí a exekuci.

V měsíci, kdy je vyplacen kompenzační bonus, nelze přiznat nárok na podporu v nezaměstnanosti.

 

8. ANTIVIRUS (program na podporu zaměstnanosti)

 

Stav k 7.4.2020: Ač byl již program Antivirus spuštěn a dne 6.4.2020 byl dokonce zahájen příjem žádostí zaměstnavatelů, situace je (dle mého mínění) stále do jisté míry nepřehledná. Na webu MPSV https://www.mpsv.cz/web/cz/antivirus) je doslova uvedeno: „Přesné podmínky a postup zveřejníme v průběhu tohoto týdne na webových stránkách“. Za těchto okolností nejsem zatím bohužel schopna předat Vám správné a úplné informace, jak postupovat ohledně využití programu Antivirus. Uvádím alespoň zatím dostupné informace:

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále MPSV) v minulých týdnech připravilo program konkrétních opatření, která mají pomoci zaměstnavatelům udržet vytvořená pracovní místa.

V pondělí 6. dubna ve 12 hodin byl spuštěn příjem žádostí zaměstnavatelů o částečnou kompenzaci celkových mzdových nákladů v podobě náhrad mezd náležejících zaměstnancům za dobu překážek v práci vyvolaných karanténou nebo mimořádnými krizovými opatřeními. Zaměstnavatelé mohou žádat o vyplácení finančního příspěvku za mzdové náklady prostřednictvím Úřadu práce České republiky (dále ÚPČR) v místě sídla svého podnikání. Žádost lze vyřídit elektronicky. Je podávána prostřednictvím webové aplikace zřízené speciálně za tímto účelem. Nachází se např. na adrese https://antivirus.mpsv.cz/zadost

 

Pro přiznání příspěvku na již vyplacené mzdy zaměstnancům je třeba, aby zaměstnavatel

 • uzavřel v daném měsíci evidenci docházky zaměstnanců
 • vystavil měsíční vyúčtování mezd zaměstnancům
 • v řádném termínu vyplatil zaměstnancům mzdy a náhrady mezd
 • odvedl povinné odvody (pojistné na zdravotní a sociální pojištění) za zaměstnance.

 

Po splnění těchto podmínek, které jsou standardním administrativním úkonem každého zaměstnavatele, předloží žadatel prostřednictvím webové aplikace ÚP ČR vyúčtování vyplacených náhrad mezd včetně povinných odvodů. Toto vyúčtování bude obsahovat seznam zaměstnanců (včetně jejich rodných čísel), na které požaduje příspěvek. Tím bude jeho povinnost vůči Programu Antivirus splněna.

Poznámka: ÚP ČR údajně aktivně upozorní na případné chyby v žádosti.

 

Po obdržení vyúčtování od zaměstnavatele ÚP ČR zašle elektronicky dotaz na ČSSZ, zda zaměstnanci, na které zaměstnavatel nárokuje příspěvek, jsou skutečně zaměstnanci tohoto zaměstnavatele. Příspěvek bude poskytnut pouze na zaměstnance, u kterých bude kontrolou ověřeno, že jsou zaměstnanci v pracovním poměru u žadatele. Následně ÚP ČR vyplatí příspěvek na bankovní účet zaměstnavatele.

 

Podrobnější informace k Programu Antivirus včetně manuálu pro zaměstnavatele je ke stažení na webových stránkách MPSV pod odkazem https://antivirus.mpsv.cz/

 


komentářů: 0         Komentáře (0)


Vložení nového příspěvku
Jméno
E-mail  (není povinné)
Web  (není povinné)
Název  (není povinné)
Příspěvek 
PlačícíÚžasnýKřičícíMrkajícíNerozhodnýS vyplazeným jazykemPřekvapenýUsmívající seMlčícíJe na prachySmějící seLíbajícíNevinnýZamračenýŠlápnul vedleRozpačitýOspalýAhojZamilovaný
Kontrolní kód_